Begrippen

 • Dementie
  Dementie is een verzamelnaam voor hersenziektes waardoor mensen vergeetachtig en verward worden en uiteindelijk ook lichamelijk achteruit gaan.
 • Euthanasie
  Euthanasie betekent in het Oudgrieks ‘de goede dood’. Dit verwijst naar de handelingen die sterven mogelijk maken zonder veel lijden. Een arts beëindigt het leven van zijn patiënt op verzoek van de patiënt. De patiënt sterft op een waardige manier door middel van het toedienen van medicijnen.
 • Euthanasiewet
  Wet waarin de regels rondom euthanasie zijn vastgelegd. De huidige wet stamt uit 2002. De officiële naam van de wet is de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.
 • Hulp bij zelfdoding
  De arts geeft een dodelijk drankje aan de patiënt die dit zelf opdrinkt. Dit is een belangrijk verschil met euthanasie. Bij euthanasie dient de arts een dodelijk middel toe. Hulp bij zelfdoding valt ook onder de euthanasiewet.
 • Lijkschouwer
  Dit is een arts die het lichaam van een overledene onderzoekt om de doodsoorzaak vast te stellen.
 • Ondraaglijk
  Ondraaglijk betekent zo erg dat je het niet kunt verdragen. Ondraaglijk lijden is fysieke of mentale pijn die niet te verdragen is.
 • Palliatieve sedatie
  Bij palliatieve sedatie brengt de arts een patiënt in een diepe slaap (sederen). Omdat de patiënt geen voedsel en vocht meer inneemt of toegediend krijgt, zal deze spoedig op natuurlijke wijze overlijden. Palliatieve sedatie is geen euthanasie.
 • Religie
  Het geloof in een god/goden en de gewoontes en regels die daarbij horen.
 • SCEN-arts
  Een SCEN-arts is een arts die speciaal is opgeleid om te beoordelen of bij een euthanasieverzoek wordt gehandeld volgens de zes zorgvuldigheidseisen. SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.
 • Schizofrenie
  Schizofrenie is een psychische ziekte waarbij mensen angstig zijn, stemmen horen of last hebben van hallucinaties.
 • Toetsingscommissie
  Een toetsingscommissie beoordeelt of een arts de euthanasie zorgvuldig heeft uitgevoerd, volgens de zes zorgvuldigheidseisen. De commissie bestaat uit een arts en een ethicus, ondersteund door een secretaris (een jurist).
 • Uitzichtloos
  Een situatie is uitzichtloos als er geen kans meer op verbetering is.
 • Voltooid leven
  Als je vindt dat je leven klaar is.
 • Vrijwillig
  Een vrijwillige keuze maak je zelf, zonder dat iemand je beïnvloedt of druk op je uitoefent.
 • Weloverwogen
  Weloverwogen betekent dat je andere opties hebt afgewogen op basis van voldoende kennis en informatie.
 • Wilsbekwaam
  Iemand is wilsbekwaam als diegene zelfstandig beslissingen kan nemen. De persoon heeft alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om een beslissing te nemen.
 • Wilsverklaring
  Een schriftelijk document waarin je je wensen op medisch gebied vastlegt. Dit is belangrijk voor het geval je in een situatie komt waarin je je wensen niet meer kunt uiten. In een wilsverklaring kun je  bijvoorbeeld nauwkeurig omschrijven onder welke omstandigheden je graag zou willen dat een arts euthanasie uitvoert.
 • Zorgvuldigheidseisen
  De arts moet bij het voorbereiden en uitvoeren van euthanasie of hulp bij zelfdoding voldoen aan zes zorgvuldigheidseisen. Die zijn vastgelegd in de euthanasiewet om te controleren of een arts zich wel aan de regels voor euthanasie houdt.